Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 4 maart 2015.

Vakantie-Script.nl is een onderdeel van Euroracers gevestigd te Rhoon , aan de Saffierlaan 74, 3162PL en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51652242.

Gebruikersvoorwaarden van Euroracers Scripts

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Euroracers. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Euroracers sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euroracers. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van Euroracers als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de Euroracers website.

Verouderde scripts

In augustus 2013 heeft Euroracers de affiliatewebshopscripts overgenomen van JKWebsolutions, scripts die voor deze tijd zijn gekocht vallen onder verantwoording en service van JKWebsolutions, Euroracers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten en schade veroorzaakt door deze scripts.

Dienstverlening van Euroracers

Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van Euroracers. Euroracers verricht online diensten voor derden zoals het creëren van scripts, lay-outs en websites. Indien bepaalde werkzaamheden buiten de mogelijkheden van Euroracers vallen dan kan Euroracers besluiten deze werkzaamheden aan derden uit te besteden. Bij akkoordverklaring van de cliënt inzake een opdracht of offerte gaan enkele nader te noemen voorwaarden in werking. De akkoordverklaring van de cliënt kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk verstaan wij per email, per telefoon, via brief, door middel van een contract of anderszins mogelijke schriftelijke vormen.
De betalingstermijn van alle facturen verstuurd vanuit Euroracers bedraagt 14 dagen.
Na 14 dagen volgt een herinnering met administratiekosten. De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen. Bij uitblijving van de betaling daarvan zal een incasso ingeschakeld worden alsook een rente van 6% (op jaarbasis) over de uitstaande som berekent worden.

Scripts

Onze kant en klare scripts worden per licentie verkocht. Deze licenties zijn alleen voor eigen gebruik (op slechts één domein) en niet voor wederverkoop. Voor doorverkoop moet steeds toestemming gevraagd worden aan de licentieverstrekker (te weten Euroracers). In de licentie kunnen verder de rechten van het script omschreven staan als onbeperkt gebruik voor een onbeperkt aantal domeinen. Ook hier geldt dat deze licentie, alsook de daaruit voortvloeiende websites, niet voor wederverkoop mogen zijn doch slechts voor eigen gebruik. Alle licenties zijn dus op persoonlijke titel uitgevaardigd. Euroracers behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen als een licentiehouder zich niet aan deze afspraken houdt.

De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. Verveelvoudiging (onder andere kopiëren of herdistributie) van de Scripts is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.
De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt voor privédoeleinden en uitsluitend op eigen domeinnamen. met een maximum van 1 domein (en) per licentie, iedere volgende licentie kunt u aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.

Het is ten strengste verboden de scripts weg te geven of door te verkopen. Ook is het verboden scripts te verkopen/weggeven als u het uitgebreid/veranderd heeft. (Wij en onze gelieerde dochters en/of toeleveranciers zullen in geval van enige overtreding(en) overgaan tot het nemen van Juridische stappen).

Schade door gebruik Scripts

Wanneer u schade heeft opgelopen door het gebruik van onze scripts kunnen wij alleen aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade indien u de oorzaak van de schade heeft gemeld en wij niet binnen een redelijke termijn de oorzaak van de schade kunnen verhelpen. Wanneer er fouten of beveiligingsproblemen in een van onze scripts worden vastgesteld zullen wij zo snel mogelijk met een update komen, waarbij wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de fout.

Schade die het gevolg is van uw eigen keuzes en handelen kunnen nooit bij ons verhaald worden. Wel zullen wij u altijd waar mogelijk helpen om eventuele problemen die ontstaan zijn door uw eigen handelen te herstellen. Hier zijn wel eventueel kosten aan verbonden.

Voorwaarden Pakketten met Maandelijkse Termijnen

Wanneer u kiest voor een website pakket dat in maandelijkse termijnen betaald wordt gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Wij verzorgen het technische beheer van uw website, dat zijn de updates van de website zelf en het optimaliseren van de hosting zodat uw website goed draait.
 • De eerste termijn bestaat uit opstartkosten plus een deelbedrag voor de eerste termijn, dit deelbedrag is het maandbedrag voor de resterende dagen van de eerste maand.
 • U dient minimaal 12 maanden de dienst af te nemen, na 12 maanden heeft u een opzegtermijn van 1 maand.
 • Het is altijd mogelijk om uw pakket naar boven of beneden aan te passen, wanneer u behoefte heeft aan meer of minder capaciteit.
 • Na 12 maanden kunt u er voor kiezen om :
  • door te gaan met het pakket,
  • uw website alleen nog bij ons te hosten en het technische beheer zelf te doen,
  • uw website ergens anders te hosten.
 • Indien u niet voldoet aan uw maandelijkse verplichting zijn wij gerechtigd om uw website over te zetten op onze naam en te koop aan te bieden of zelf te gaan beheren.
 • Indien u binnen de eerste 12 maanden wenst te stoppen met uw website of uw website naar een andere host wenst te verhuizen is dit alleen mogelijk wanneer de resterende termijnen voldaan worden.

Voorwaarden Hosting

Wanneer u hosting afneemt via Euroracers dan gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Euroracers besteed de hosting van haar producten uit aan hostingpartners maar treed zelf op als tussenpersoon zodat u altijd bij ons terecht kunt.
 • Een hosting account heeft altijd een duur van 12 maanden en moet 2 maanden voor het einde van duur worden opgezegd indien u niet verder wilt gaan met de hosting.
 • Wanneer u de hosting niet opzegt wordt deze automatisch met 12 maanden verlengd.
 • Wanneer u tussentijds uw hosting beëindigt kunt u geen restitutie krijgen voor de resterende periode.
 • Wanneer er problemen zijn met uw hosting, zal er altijd zo spoedig mogelijk een oplossing worden gezocht.
 • Uw hosting account is altijd omhoog bij te stellen naar meer capaciteit en na de 1e 12 maanden ook naar beneden.
 • Invloeden van buitenaf zoals Ddos aanvallen en andere invloeden zijn helaas niet helemaal te voorkomen, wel garanderen onze partners altijd direct (24/7) aan de slag te gaan om eventuele downtime zo klein mogelijk te houden.
 • Al onze partners hebben een uptime van 99% of hoger.
 • Schade die u leidt door het offline zijn van de hosting kan niet worden verhaald bij Euroracers of onze hosting partners, bij langdurige problemen gaan wij uiteraard wel in overleg op zoek naar een oplossing en eventuele tegemoetkoming.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Euroracers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina compleet met ingangsdatum worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien één onderdeel, dan wel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel dan wel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.

After Sales

Op al onze script is een after sales periode van 3 maanden vastgesteld. Voor wijzigingen in de datafeeds door een leverancier of door een affiliate programma zijn wij niet verantwoordelijk, aangezien wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Wanneer na 3 maanden na aankoop van een of meerdere scripts blijkt dat de door u gebruikte datafeed van een bepaalde adverteerder niet meer werkt kunnen wij tegen kostprijs voor u wel het een en ander veranderen aan een script. Maar dit valt na 3 maanden niet meer onder de gratis werkzaamheden.

Naschrift

Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.